Uudenmaan ELY-keskus on aloittanut toimenpidesuunnitelman laatimisen valtatielle 4, Heinolan Lusin ja Hartolan Oravakivensalmen väliselle osuudelle.

Suunnitelma on jatkoa aiemmin tänä vuonna valmistuneelle Vt 4 Lusi-Kanavuori toimenpideselvitykselle sekä vuonna 2020 laaditulle Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki – Tornio/Haaparanta -selvitykselle.

Suunnittelualue kattaa noin 50 kilometrin mittaisen osuuden valtatiestä 4. Hartolan eteläosassa sijaitseva Pohjolan ja Ahveslammen kohta ei sisälly tähän suunnitelmaan, koska siellä harkitaan tien parantamisvaihtoehtoja uudelle linjaukselle.

Toimenpidesuunnitelman tavoitteena on tarkentaa aiemmissa selvityksissä esitettyjä periaateratkaisuja toteutettavuuden, laatutason ja kustannusten näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on parantaa tien tehokkuutta, hyödyntäen nykyistä tieverkkoa ja tunnistaa toimenpiteet, jotka vaikuttavat saavutettavuuteen ja liikenneturvallisuuteen parhaiten. Näitä toimenpiteitä tullaan myöhemmin edistämään jatkosuunnitteluun ensi vaiheen kehittämistoimenpiteinä.

Yhteysvälin tavoitetilaksi on aikaisemmassa toimenpideselvityksessä määritelty jatkuva ohituskaistatie koko suunnittelujaksolla. Ohituskaistat voivat sijaita kohdakkain (2+2 kaistaa) tai peräkkäin (2+1 kaistaa), ja lisäksi jaksolla voi olla lyhyitä 1+1-kaistaisia osuuksia.

Tavoitetilanteessa valtatien 4 liittymät ovat eritasoliittymiä, ja koko jaksolla on kattava rinnakkaistieverkko, joka mahdollistaa varareittijärjestelmän ja erottaa hitaan liikenteen valtatieliikenteestä. Tavoitteena on parantaa henkilö- ja tavaraliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä vähentää liikenteen päästöjä. Lisäksi pyritään yhteensovittamaan pitkämatkaisen ja paikallisen liikkumisen tarpeita ja tavoitellaan kestävien kulkumuotojen olosuhteiden sekä liikenneympäristön yhtenäisyyden ja miellyttävyyden parantamista.

Maanteiden suunnittelussa edetään vaiheittain ja tarkasteltavan tiejakson tavoitetila tulee toteutumaan pitkällä aikajänteellä. Nyt käynnissä oleva työ on yleispiirteinen toimenpidesuunnitelma, jonka tarkoituksena on määrittää valtatien kehittämisen ja sen välivaiheiden periaateratkaisut jatkosuunnittelua varten. Suunnittelu tarkentuu myöhemmin tarkempien tie- ja rakentamissuunnitelmien laatimisen myötä.

Toimenpidesuunnitelman laatii A-Insinöörit ja työtä ohjaa hankeryhmä, johon kuuluvat Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskusten sekä Väyläviraston asiantuntijoiden lisäksi alueen kuntien, Päijät-Hämeen liiton sekä Päijät-Hämeen vastuumuseon edustajat. Toimenpidesuunnitelma valmistuu keväällä 2024.

Toimenpidesuunnitelman alkuvaiheessa järjestetään yleisötilaisuus Hartolan Yhtenäiskoululla sekä verkkotapahtumana perjantaina 6.10. klo 17:30–19:30. Tilaisuudessa esitellään alustavia toimenpide-ehdotuksia, ja yleisöllä on mahdollisuus antaa kommentteja ja esittää kysymyksiä.

Lisäksi suunnitelmaan liittyviä kysymyksiä voi esittää suunnittelukonsultille puhelimitse ennen yleisötilaisuutta 3.–5.10. sekä tilaisuuden jälkeen 11.–13.10. puh. 040 669 3656 / Piritta Laitakari.

Mielipiteitä voi toimittaa suunnittelukonsultille 20.10.2023 mennessä sähköpostilla (lauri.sahramaa@ains.fi) tai postitse osoitteeseen A-Insinöörit Civil Oy, Lauri Sahramaa, Puutarhakatu 10, 33210 Tampere.