Liikennevirasto ja Kreate Oy ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen siirtymisestä Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie-hankkeen toteutusvaiheeseen. Samalla päättyy noin kaksi kuukautta kestänyt kehitysvaihe. Rakennustyöt aloitetaan helmikuussa 2019 yhtä aikaa sekä tien länsi-, että itäpäästä. Ensimmäisenä työt tulevat näkymään Vanhan Hämeenlinnantien ja moottoritien välissä, jossa aloitetaan kallion louhinta. Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittämisen

Klaukkalan ohikulkutien urakkamuoto on Suunnittele ja toteuta -malli (STk), joka sisältää kehitysvaiheen. STk-urakkamuodon etu on, että kehitysvaiheessa voidaan jakaa riskejä tilaajan ja palveluntuottajan kesken.

”Kehitysvaiheessa myös innovatiiviset ratkaisut, joiden avulla saavutettiin esimerkiksi kustannussäästöjä, olivat mahdollisia”, kertoo projektipäällikkö Antti Koski Liikennevirastosta.

STk-urakka jakautuu kehitysvaiheeseen ja sitä seuraavaan optiona olevaan toteutusvaiheeseen, joka nyt alkaa. Kehitysvaiheen lopuksi urakoitsija luovuttaa tilaajalle alustavan rakennussuunnitelman. Rakennussuunnitelma tarkentuu ja valmistuu rakentamisen edetessä aina työvaiheiden mukaan.

”Kreaten rakennussuunnitelmassa on optimoitu teknistaloudellisesti tierakenteiden elinkaari sekä urakan riskit.  Kehitysvaiheessa kartoitettiin esimerkiksi aikatauluja eri työvaiheille. Myös hankkeen massataloutta parannettiin suunnitteluratkaisuilla, eli kartoittamalla muun muassa maa- ja kalliomassojen kokonaismäärää, käyttökelpoisuutta sekä vaihtoehtoisia rakenne- ja tuotantoratkaisuja”, Antti Koski jatkaa.

Vuosi 2018 meni suunnitelmia tehdessä ja valmistelevissa töissä

Vuoden 2018 yksi tärkeimmistä etapeista oli kehitysvaiheen urakoitsijan valinta. Urakoitsijaksi valikoitui kokonaistaloudellisesti edullisimman ratkaisun pohjalta Kreate Oy, joka lähtee nyt kehitysvaiheen päätyttyä toteuttamaan Klaukkalan ohikulkutietä rakennussuunnitelman mukaisesti.

Tielinjan haltuunotto tehtiin 29.8.2018 lukuunottamatta Kirkkotien kaavamuutosaluetta, jonka haltuunotto tapahtuu kaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi. Haltuunotetulla alueella käynnistyi puustonpoisto marraskuun viimeisellä viikolla. Metsäkylän ja Kirkkotien eritasoliittymien kohdalla tunnistettiin kaksi kohtaa, joissa aloitettiin PIMA-, eli pilaantuneen maan selvitykset. Selvityksen perusteella arvioidaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve tapauskohtaisesti. Selvitys valmistuu näillä näkymin tammikuussa 2019.

Klaukkalan ohikulkutiehankkeen kustannusarvio on 34 miljoonaa euroa. Nurmijärven kunnan osuus tästä on noin kahdeksan miljoonaa euroa.