Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on uudistamassa vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskevaa lakia. Uudistuksen tavoitteeksi kerrotaan kuljetusten turvallisuuden parantaminen, mahdollisten ympäristövahinkojen torjuminen sekä edellytysten luominen uudelle liiketoiminnalle.

LVM:n mukaan uudistus selkeyttäisi ja yhtenäistäisi nykyistä vanhentunutta sekä osin epäselvää sääntelyä, ja parantaisi näin koko yhteiskunnan turvallisuutta. Voimassa oleva laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta on vuodelta 1994. Lakia on muutettu useaan kertaan sen voimaantulon jälkeen, minkä lisäksi kuljetusalan toimintaympäristö on muuttunut 30 vuodessa huomattavasti.

Lausunnoille lähetetyn lakiluonnoksen tavoitteena on luoda yhtenäinen kokonaisuus tie-, rautatie-, alus- ja ilmakuljetusten vaatimuksista sekä sujuvoittaa sääntelyä muun muassa poistamalla säädösten tulkinnanvaraisuutta ja täsmentämällä viranomaisten valtuuksia. LVM:n mukaan tavoitteena on myös saattaa VAK-kuljetuksia koskevat säädökset vastaamaan paremmin perustuslain asettamia vaatimuksia. Luonnoksessa on myös huomioitu VAK-kuljetuksia koskevat kansainväliset sopimukset ja EU:n lainsäädäntö.

Konkreettisia muutoksia uudessa lakiluonnoksessa esitetään muun muassa VAK-kuljetusten valvontaan ja lain rikkomista koskeviin seuraamuksiin. Lisäksi luonnoksessa esitetään muutoksia VAK-kuljetusten säilyttämistä koskevaan sääntelyyn, muun muassa tilapäiseen säilyttämiseen tarkoitettujen alueiden ja VAK-ratapihojen osalta. Lakiluonnoksessa viranomaisilta vaadittaisiin jatkossa VAK-valvontasuunnitelmat. Liikenne- ja viestintävirasto toimisi viranomaisvalvonnan koordinaattorina. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirastolle annettaisiin valtuudet antaa määräyksiä teknisluontoisista asioista.

Luonnos vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevasta laista lähetettiin lausunnoille kesäkuussa ja lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 2. elokuuta.