Euroopan parlamentin heinäkuussa hyväksymä maantieliikennealan uudistus tuo tullessaan sääntöuudistuksia, joiden tarkoituksena on poistaa tieliikennealan kilpailun vääristymiä ja parantaa kuljettajien lepo-olosuhteita. Kuten aiemmin olemme uutisoineet, säännöt koskevat niin kuljettajien lähettämistä, lepoaikoja kuin kabotaasisääntöjen noudattamisen valvonnan parantamista. Uudistuksien sisältöön omalla lobbaustoiminnallaankin vaikuttanut Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on koonnut tästä EU:n niin sanotusta liikkuvuuspaketista listauksen, joka käsittää useita kuljettajien työnkuvaan liittyviä yksityiskohtia liikkuvuuspaketin sisällöstä ja voimaanastumisen aikataulusta.

Ajo- ja lepoaikasäädösten osalta ensimmäisiä muutoksia astui voimaan jo 20. elokuuta. Muutokset koskettavat niin viikkolepoa kuin viikkolevon edeltävää työvuoroa. Jatkossa kansainvälisessä liikenteessä on mahdollisuus kahteen peräkkäiseen lyhennettyyn viikkolepoon, jos neljän viikon aikana pitää vähintään neljä viikkolepoa, joista kaksi on vähintään 45 tunnin lepoja. Nämä kaksi viikkolevon lyhennystä on kuitenkin korvattava ennen seuraavaa viikkolepoa. Vastedes myös vähintään 45 tunnin viikkolevon viettäminen ajoneuvossa on kiellettyä koskien sekä kansallista että kansainvälistä liikennettä. Tämän myötä pitkä viikkolepo on suoritettava nukkumis- ja saniteettitilat käsittävässä majoituspaikassa. Euroopan Komission tulisi puolestaan varmistaa kuljettajille sujuva tiedotus turvallisista levähdysalueista. SKAL:n mukaan pysäköintialueista tulee lisäksi standardiluokitus, joka ei kuitenkaan olisi jäsenmaita velvoittava.

Viikkolepoa edeltävän työvuoron ajoaikaa voi jatkossa pidentää useammastakin syystä, millä haetaan ennen kaikkea kuljettajille sujuvampaa kulkua kotiin viikonlopunviettoon. Uusien säädösten perusteella voisi poikkeuksellisissa olosuhteissa, liikenneturvallisuutta vaarantamatta, jatkaa viikkolepoa edeltävän työvuoron ajoaikaa. Mainituilla poikkeuksellisilla olosuhteilla tarkoitettaisiin ”äkillisiä ja väistämättömiä olosuhteita, joita ei voida ennakoida” kuten esimerkiksi liikenneonnettomuuden tai vastaavan liikennehäiriön vuoksi pidemmälle kiertotielle joutumista. Toisena syynä kuljettaja voisi ylittää vuorokautisen ja viikoittaisen ajoajan myös päästäkseen työnantajan toimipisteeseen tai asuinpaikkaansa – kuitenkin enintään yhdellä tunnilla, tai siinä tapauksessa kahdella, jos ennen lisäajoa on pidetty 30 minuutin tauko. 

Viikkolepoa edeltävän ajoajan pidentämiseen liittyen on otettava huomioon myös seuraavaa: 1) Poikkeaman syy on kirjattava piirturilevyyn tai -tulosteeseen. 2) Pidennykset on korvattava samanpituisella yhtäjaksoisella levolla ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua. 3) Ajoajan pidentämisellä voidaan rikkoa kyseisen työvuoron 13/15 tunnin työhönsidonnaisuusaikaa. 

SKAL muistuttaa, että poikkeamamahdollisuus sopivaan pysähdyspaikkaan pääsemiseksi myös muina kuin viikkolepoa edeltävinä työvuoroina säilyy entisellään.

Niin ikään 20.8. voimaantulleisiin ajo- ja lepoaikojen sääntömuutoksiin lukeutuvat juna- ja lauttasääntöä koskevat tarkennukset. Niiden mukaan junassa tai lautalla ajoneuvonsa mukana matkustavan kuljettajan on mahdollista viettää jatkossa viikkolepo siten, että se katkaistaan enintään kaksi kertaa ja kerrallaan enintään yhdeksi tunniksi muun toiminnan vuoksi. Tätä viikkolevon katkaisua voi hyödyntää sekä lyhennettyyn että vähintään 45 tunnin viikkolepoon. Tarkennuksena mainitaan, että mikäli säännöllinen vuorokausilepo (vähintään 11 h) tai lyhennetty viikkolepo (vähintään 24 h, mutta alle 45 h) halutaan katkaista uuden säädöksen mukaisesti, kuljettajalla on oltava junassa tai lautalla käytettävissään lepohytti, vuode tai muu makuusija. Vähintään 45 tunnin viikkolevon keskeyttämisen edellytys on, että lautta- tai junamatka kestää minimissään kahdeksan tuntia ja kuljettajalla on lautalla tai junassa käytössään lepohytti. Kestoltaan 11 tunnin vuorokausilevon saa katkaista junassa ja lautassa kuten ennenkin. Alle 11 tunnin vuorokausilepoa ei kuitenkaan voi katkaista.

Myös kuljettajan paluuvelvollisuuteen liittyvät sääntöuudistukset ovat jo voimassa. Sen mukaan kuljetusyrityksen on järjestettävä työ siten, että kuljettaja voi palata joko työnantajan toimipaikkaan tai kuljettajan asuinpaikkaan ainakin kerran neljän peräkkäisen viikon jaksolla, jotta kuljettaja voi pitää yli 45 tunnin viikoittaisen lepoajan tässä paikassa. Yrityksellä on myös velvollisuus dokumentoida, että näin tapahtuu. On myös otettava huomioon, että jos on hyödynnetty ”kaksi lyhennettyä viikkolepoa peräkkäin” -säännöstä, niin kuljettajan on palattava edellä mainittuun paikkaan ennen korvauksena pidettävän lepoajan alkua. (lähde: skal.fi)